Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Ahmed Sakariye
Alakärppä Kasperi
Alisabir Azimi
Angeria Lumia
Bali Yousef
Berg Saija
Eskola Antti
Forsman Gösta
Forsman Rune
Hartikainen Aleksi
Holappa Ville
Honkamäki Riku
Huoviala Tinja
Jokitalo Onni
Jorapai Werapat
Kähkönen Kalle
Kallio Urho
Karjalainen Leevi
Koponen Matti
Lahti Jiri
Lätti Eeva
Leskelä Jesse
Maahanmuuttovirasto Oulun Vastaanottokeskus
Maijala Juho
Marttinen Jarkko
Munsterhjelm Camilla
Nummenpää Matias
Ojala Olli-Pekka
Parviainen Teemu
Perkiö Henna
Perunka Joonas
Poikela Johannes
Pyykönen Petri
Saarijärvi Aatto
Salmu Saana
Sirviö Jimi
Suhonen Valtteri
Taanila Sakari
Tulkki Jaakko
Tyni Pirjo
Vehkaperä Mikko
Veteläinen Tomi
Bohatyr Stanislav
Perttu Niko

Toimihenkilöt